گچ مکانیزه مخصوص طاق زنی

گچ مکانیزه مخصوص طاق زنی

دارای رنگ سفید براق و گیرش متعادل میباشد. از لحاظ دانه بندی گچ مکانیزه مخصوص طاق زنی به نحوی میباشد که ملات خوشکاری را در اختیار گچ کاران قرار میدهد، در نتیحه سطحی صاف و مقاوم را ایجاد میسازد. همچنین میتوان با اضافه نمود مقدار مناسبی خاک به این گچ از آن به عنوان گچ زیرکار استفاده نمود.

خواندن ادامه
گچ مکانیزه مخصوص طاق زنی

گچ مکانیزه مخصوص طاق زنی

دارای رنگ سفید براق و گیرش متعادل میباشد. از لحاظ دانه بندی گچ مکانیزه مخصوص طاق زنی به نحوی میباشد که ملات خوشکاری را در اختیار گچ کاران قرار میدهد، در نتیحه سطحی صاف و مقاوم را ایجاد میسازد. همچنین میتوان با اضافه نمود مقدار مناسبی خاک به این گچ از آن به عنوان گچ زیرکار استفاده نمود.

خواندن ادامه

کلیدواژه خود را وارد کنید